Wymagania i standardy izolacyjności

Przy określaniu efektywności energetycznej budynku bierze się pod uwagę wymagania Warunków Technicznych bądź standardy, np. NF 40. Te pierwsze są obowiązkowe, drugie nie. Czym jeszcze się różnią?

Przeczytaj

Standard budynków NF 40 wprowadzony kilka lat temu w jednym z programów dofinansowań NFOŚiGW stawiał ostrzejsze wymogi niż Warunki Techniczne 2021 (WT 2021). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. (obecnie obowiązują Warunki Techniczne 2017).

Standard NF40 wymagał, aby budynek miał określone ograniczone zapotrzebowanie na ciepło. A ponadto – aby w budynku znajdowała się wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacją).

Według standardu NF 40 konieczne było także ograniczenie infiltracji powietrza zewnętrznego przez zapewnienie wymaganej szczelności powietrznej budynku. Zarówno okna, jak i drzwi powinny mieć podwyższone parametry izolacyjne. Wymagana była wysokiej jakości termoizolacyjność przegród, otworów i dachu oraz ograniczenie strat ciepła powstających z winy mostków termicznych.

Budynek powinien mieć również ochronę przed przegrzewaniem. Odpowiadają za to elementy zacieniające i rozwiązania pozwalające na nocne przewietrzanie pomieszczeń.

Tabela 4: Zestawienie wymagań dla przegród zewnętrznych budynku według standardu NF40 i WT 2021. (strefy I-III)