Menadżer energii PV

Magazynowaniem i zużyciem energii w domowym systemie zasilanym z instalacji PV i wyposażonym w pompę ciepła steruje menadżer energii.

Przeczytaj

Magazynowaniem i zużyciem energii w domowym systemie zasilanym z instalacji PV i wyposażonym w pompę ciepła steruje menadżer energii. Sterowanie może być realizowane przez przełączany styk uwalniający na pompie ciepła (złącze SG-Ready), przełączalne gniazda lub przez regulację modulowaną w zależności od dostępnej energii – pompy ciepła z regulacją mocy i modulowane grzałki elektryczne.

Uruchomienie systemu

W związku z tym w ramach uruchomienia systemu menadżer energii nastawia dane specyficzne dla odbiorników, takie jak:

  • próg przełączania, czyli od jakiej wartości w kW styk ma się przełączyć,
  • okres uwolnienia,
  • minimalny czas pracy.

Określa się również priorytety uwolnień (załączeń), tzn. w jakiej kolejności poszczególne odbiorniki powinny być załączane. Warunkiem jest, aby miały one takie możliwości – muszą być dopuszczone przez producenta do tego sposobu regulacji, np. przy wykorzystaniu przełączanego gniazda. W starszych odbiornikach elektrycznych AGD, np. pralkach, suszarkach, należy wcześniej sprawdzić, czy po zaniku napięcia urządzenia te uruchomią się same, czy też należy uruchomić dany proces ręcznie.

Hierarchia poboru mocy

Ponadto musi być ona regulowana przez menadżera energii. Zaleca się, aby wygenerowana energia elektryczna była na bieżąco kierowana w pierwszej kolejności do gospodarstwa domowego (jako zużycie własne) lub systemu grzewczego. W dalszej kolejności energia powinna być kierowana do zespołu bateryjnego, a później do zasobników termicznych (zasobnik c.w.u., zasobnik buforowy, masa budynku). Osiąga się przez to najwyższy możliwy stopień samowystarczalności i minimalizuje zasilanie sieci elektroenergetycznej. Szczególnie w przypadku korzystania z inteligentnych systemów domowych, ważna jest dwukierunkowa wymiana informacji między odbiornikami energii elektrycznej a generatorami za pośrednictwem interfejsów cyfrowych. Ma to na celu optymalizację całego systemu.

Wzajemne oddziaływanie zespołów i podzespołów systemu zasilanego z domowej instalacji - menadżer energii
Rys. Wzajemne oddziaływanie zespołów i podzespołów systemu zasilanego z domowej instalacji PV (źródło grafiki BWP)